گالری تصاویر همایش بابل 91
همایش آشنایی با رشته مدیریت اجرایی و MBA در شهر بابل (خرداد 91)