گالری تصاویر همایش هدایت تحصیلی اصفهان 92
این همایش روز 9 اردیبهشت ماه سال 92 ساعت 13:30 با حضور استاد عرفانیان در دانشگاه دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد شهر اصفهان برگزار گردید.