بودجه بندی آزمون ها
  بودجه بندی آزمونهای مدیریت اجرایی

 

تئوری مدیریت

طراح :

استاد پرچ

تعداد سوالات:30

ضریب 2

25٪ اول

-        كليات مديريت و كار آفريني ( فصل اول كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان، فصل هاي اول و هجدهم و نوزدهم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        خلاقيت و نو آوري(فصل سوم كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان،فصل هشتم كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني)

-        تصميم گيري و حل مسئله(فصل چهارم كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان، فصل هفتم كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني)

-        ضمائم اول و دوم ...تا ششم كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني

-        رفتار سازماني و مروري بر تعريف رفتار سازماني(فصل هاي اول و دوم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-        ادراك ( فصل سوم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-        مديريت بهره وري فرد و سازمان (فصل سيزدهم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-        نگاهي كلي بر سيستم ها و مباني سيستم(فصل هاي اول و دوم كتاب تجزيه و تحليل طراحي سيستم دكتر علي رضاييان)

-  نظريه سازمان و مديريت ( فصل دوم كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان، فصل اول كتاب مديريت عمومي، فصل دوم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        مباني برنامه ريزي و برنامه ريزي راهبردي(فصل هاي پنجم و ششم  كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان،فصل دوم كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني)

-        معناي اثر بخشي(فصل سوم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        مديريت محيط (فصل چهاردهم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        كنترل(فصل چهارم كتاب مدريت عمومي،فصل هاي پانزدهم و شانزدهم كتاب مباني سازمان و مديريت)

-        ضمائم هفتم و هشتم ...تا شانزدهم كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني

-        يادگيري ( فصل چهارم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-        هدفگذاري (فصل ششم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-        علم ارتباطات و كنترل (فصل سوم كتاب تجزيه و تحليل طراحي سيستم دكتر علي رضاييان)

-      عناصر و مفاهيم سازماندهي و مباني سازماندهي( فصل هاي هفتم و هشتم كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان، فصل سوم كتاب مديريت عمومي، فصل هاي چهارم، دهم، يازدهم و دوازدهم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        عوامل تعيين كننده ساختار سازماني(فصل هاي پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        هماهنگي (فصل هاي نهم كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان)

-        ارتباطات (فصل چهاردهم  كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان،فصل ششم كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني، فصل يازدهم كتاب مباني مديريت و رفتار سازماني)

-        ضمائم هفدهم و هجدهم ...تا بيست و يكم كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني

-        انگيزش و رفتار ( فصل پنجم كتاب مديريت عمومي،فصل سيزدهم كتاب مباني سازمان و مديريت، فصل پنجم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-        نگرش (فصل هشتم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-    هدايت و رهبري( فصل دوازدهم كتاب مباني سازمان و مديريت دكتر علي رضاييان، فصل پنجم كتاب مديريت عمومي ، فصل دوازدهم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني)

-        مديريت تعارض(فصل شانزدهم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        فرهنگ سازماني (فصل هفدهم كتاب تئوري سازمان رابينز)

-        مديريت تغيير (فصل پانزدهم تئوري سازمان رابينز، ، فصل چهاردهم كتاب مباني مديريت و رفتار سازماني)

-        ضمائم بست و دوم  تا آخر كتاب مديريت عمومي دكتر سيد مهدي الواني

-        تجزيه و تحليل مراوده اي (فصل هفتم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني دكتر علي رضاييان)

-        گروه و پويايي هاي گروهي و ميان گروهي (فصل نهم و دهم كتاب مباني مديريت رفتار سازماني)

-        طراحي شغل (فصل سيزدهم كتاب تئوري سازمان رابينز)

25٪ دوم

25٪ سوم

25٪ چهارم

زبان عمومی و تخصصی

طراح :دکتر فرید 

  تعداد سوالات : 30 

ضریب 1

   

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.

   

ادبیات فارسی

 

طراح :استاد علیزاده

تعداد سوالات:25

 

ضریب 1

25٪ اول

1-  آرایه‌های ادبی واصطلاحات  2- واژگان و املا (قسمت اول)

25٪ دوم

 1- تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی 2- واژگان و املا (قسمت دوم)

25٪ سوم

1- زبان فارسی ـ دستور 2- معنی و مفهوم عبارات و اشعار مهم (نثر و نظم)

25٪ چهارم

 1- معنی و مفهوم عبارات و اشعار مهم 2- توجه دقیق و عمیق به مفاهیم و قرابت معنایی و مفهومی اشعار

GMAT
طراح :استاد عرفانیان
تعدادسوالات:40

ضریب 2

25٪ اول

حل مساله

10

تشکیل معادله،حساب (نسبت و تناسب، اصل شمول و طرد، مجموع ها)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

جبر گزاره‌ها، شرط لازم و کافی، تضعیف استدلال یا ادعا، تقویت استدلال یا ادعا

درک مطلب

5

مطالب مربوطه

تصحیح جملات

5

بخش اول طبقه بندی اشکالات ویرایشی و نگارشی (ص. 670 الی ص. 691)

مجموع

40

 

25٪ دوم

حل مساله

10

ترکیبیات و احتمال،جبر (حل معادله، معادله درجه دوم، دستگاه معادلات، نامساویها، نامعادله، تعیین علامت، رادیکال‌ها، عبارت‌های جبری، اتحادها و تجزیه)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تضعیف استدلال یا ادعا، تقویت استدلال یا ادعا، نتیجه گیری، فرضیه پنهان

درک مطلب

5

مطالب مربوطه

تصحیح جملات

5

بخش دوم طبقه بندی اشکالات ویرایشی و نگارشی (ص. 692 الی ص. 703)

مجموع

40

 

25٪ سوم

حل مساله

10

درصد،نظریه اعداد (قضیه الگوریتم تقسیم، بخشپذیری و ...، زوج و فرد بودن، توان و مقایسه اعداد)، هندسه (چهارضلعی ها، زاویه ها و مساحتها)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

نتیجه گیری، فرضیه پنهان، رابطه همبستگی و علت و معلولی،استدلال استقرایی، بعضی xها/ بعضی yها

درک مطلب

5

مطالب مربوطه

تصحیح جملات

5

بخش اول طبقه بندی اشکالات ویرایشی و نگارشی (ص. 670 الی ص. 691)

مجموع

40

 

25٪ چهارم

حل مساله

10

هندسه (قضیه فیثاغورث، قضیه تالس، اصل دو خط موازی و مورب، حجم، هم نهشتی و تشابه مثلث‌ها، اشکال تک پارامتری)، متفرقه (سرعت، میانگین وزندار، لگاریتم، قدرمطلق، اعداد اعشاری، مجموعه های اعداد، تصاعدها و ...)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تضعیف استدلال یا ادعا، تقویت استدلال یا ادعا، نتیجه گیری، فرضیه پنهان

درک مطلب

5

مطالب مربوطه

تصحیح جملات

5

بخش دوم طبقه بندی اشکالات ویرایشی و نگارشی (ص. 692 الی ص. 703)

مجموع

40

 

 

عنوان دروس اجرایی

تقسیم بندی

مباحث

دانش مسائل روز

طراح :استاد نیک پور

تعداد سوالات:30

ضریب 2

25٪ اول

احسابداری و مدیریت مالی مفاهیم و سیستم های مدیریت تولید اسناد و قوانین بودجه طرح تحول اقتصادی هدفمندی یارانه ها قوانین پولی و بانکی کشور مبانی مدیریت و سازمان اخبار و اطلاعات روز

25٪ دوم

اقتصاد خرد و کلان مفاهیم مدیریت کیفیت قوانین کار، بیکاری و بیمه اجتماعی مبانی رفتار سازمانی اخبار و اطلاعات روز

25٪ سوم

اصطلاحات و معلومات عمومی بازرگانی و تجاری - انواع قراردادهای بین المللی - سازمان های بین المللی - حقوق تجارت - مفاهیم مدیریت پروؤه - قوانین بورس و بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی - قوانین واردات و صادرات - تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیستم های اطلاعاتی(MIS) - اخبار و اطلاعات روز 

25٪ چهارم

ساختار حکومتی مفاهیم مدیریت بازاریابی قانون اساسی سندهای توسعه سند چشم انداز مدیریت منابع انسانی اخبار و اطلاعات روز- سایر مفاهیم دانش مسائل روز

بودجه بندی آزمونهای MBA

 

GMAT

طراح :استاد عرفانیان

تعداد سوالات:40

ضریب 2

 

همانند بودجه بندی درGMAT رشته مدیریت اجرایی می باشد.

 

 

ریاضی عمومی

1 و 2

طراح :

استاد آقاسی

تعداد سوالات:30

ضریب 2

25٪ اول

تابع،حدوپیوستگیومشتق وکاربردهای آن،انتگرال نامعین،ویژگیهای انتکرال معین،قضيه اساسي حساب ديفرانسيل(ص ۱۳ الی ۲۷۱ جلد اول ریاضی ۱)

25٪ دوم

ادامه انتگرال(محاسبه معين، ناسره، گاما و بتا کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني)

(ص ۲۷۲ الی ۵۱۹ جلد اول ریاضی ۱)

50٪ اول

25 % اول و 25% دوم

25٪ سوم

سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق
(باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)

25٪ چهارم

كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس)

(ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)

50٪ دوم

25% سوم و 25% چهارم

آزمونهای هفتم و هشتم

جامع

زبان تافل

طراح : استاد فرید

تعداد  سوالات:100

ضریب 1

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.