مشـاوره فـردی کنکـور ارشـد مدیریـت کسـب و کـار (MBA) با استـاد عرفانیـان   96/06/30

کـد  (24) مشـاوره فـردی با استـاد عرفانیـان در روزهـای یکشـنبه و دوشـنبه، 2 و 3 مـهـرمـاه، در مرکـز نوگـام برگـزار خواهـد شـد.

 

این مشـاوره، به دو صـورت حضـوری یا تلفنـی انجـام خواهـد پذیرفـت.

 

اطـلاعات بیشتـر: 02166488342

رزرو:

 http://yon.ir/Brycr